« Πίσω

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών, αλλά και οποιωνδήποτε προσώπων επισκέπτονται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Για το λόγο αυτό έχει εκπονηθεί η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων προκειμένου να ενημερωθούν τα ανωτέρω πρόσωπα σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των προσωπικών τους δεδομένων. Με βάση το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμός ΕΕ 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ»), που εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018, ως «προσωπικά δεδομένα» ορίζεται κάθε πληροφορία μέσω της οποίας ταυτοποιείται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των δεδομένων»). Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αφορά τον διαδικτυακό τόπο που λειτουργεί υπό το όνομα χώρου: drivingexams.pkm.gov.gr

Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Όταν ο επισκέπτης/ χρήστης επισκέπτεται την παρούσα διαδικτυακή υπηρεσία και εφόσον αλληλεπιδρά με αυτόν ή κάνει χρήση των υπηρεσιών έκδοσης εγγράφων, είναι πιθανόν να συλλεχθούν τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • ΑΦΜ
 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Πατρώνυμο
 • Μητρώνυµο
 • Έτος Γέννησης

Η ταυτοποίηση των «χρηστών» της παρούσας υπηρεσίας παρέχεται από το κέντρο διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΠΣΔΔ) στην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τα διαπιστευτήρια που έχουν αποδοθεί στον «χρήστη» από το σύστημα Taxisnet ή με τα διαπιστευτήρια που έχουν αποδοθεί στο χρήστη μέσω εγγραφής στην υπηρεσία. Πέραν των ανωτέρω στοιχείων τα οποία συλλέγονται για τους λόγους επικοινωνίας με το χρήστη ή για την εκπλήρωση κάποιου αιτήματός τους και τα οποία είναι τα ελάχιστα δυνατά που απαιτούνται προς την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας, πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας η παρακάτω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

 • Διεύθυνση IP (IP address), η οποία αποδίδεται στην συσκευή με την οποία ο χρήστης συνδέεται στον παρόντα ιστότοπο.
 • Δεδομένα πλοήγησης εντός του «ιστοτόπου» μέσω της εγκατάστασης προγραμμάτων άντλησης δεδομένων τύπου «cookies».
 • Χρονοσήμανση της χρήσης της «υπηρεσίας» (timestamp).
 • Στοιχεία της συσκευής σύνδεσης (λειτουργικό σύστημα, λογισμικό φυλλομετρητή).
 • Το σύνολο των στοιχείων τα οποία περιέχονται στο έγγραφο (αίτηση ή υπεύθυνη δήλωση ή εξουσιοδότηση) την οποία υποβάλλει ο «χρήστης».

Η Περιφέρεια δεν συλλέγει, ούτε επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ιδίως φυλετική ή εθνική καταγωγή, θρήσκευμα, δεδομένα υγείας κλπ.). Είναι όμως δυνατό να επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες δεδομένων, εφ’ όσον αυτά τα δεδομένα εισάγονται από τον ίδιο τον χρήστη στα πεδία «ελεύθερου κειμένου» των εγγράφων κατά την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπως για παράδειγμα στην ηλεκτρονική αίτηση, ηλεκτρονική εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση.

Σκοπός της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Περιφέρεια επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για την άσκηση των προβλεπόμενων στο νόμο αρμοδιοτήτων της, τη συμμόρφωσή της με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, την εκπλήρωση καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται από τον παρόντα ιστότοπο για την εκπλήρωση των ακόλουθων σκοπών:

 1. την εκπλήρωση του σκοπού λειτουργίας του ιστοτόπου, ήτοι στην παροχή των υπηρεσιών του στους χρήστες και συγκεκριμένα τον προγραμματισμό των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων οδήγησης.
 2. την παροχή πληροφόρησης αναφορικά με τις υπηρεσίες του ιστοτόπου και τον τρόπο λειτουργίας του και
 3. την εξαγωγή στατιστικών αναφορικά με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Ειδικότερα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το δικτυακό τόπο προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, δηλαδή για:

 • Ταυτοποίηση των «χρηστών» μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΠΣΔΔ), με τα διαπιστευτήρια που έχουν αποδοθεί στον «χρήστη» από το σύστημα TaxisNet.
 • Παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως τον προγραμματισμό των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων οδήγησης.
 • Απρόσκοπτη λειτουργία του ιστοτόπου και των υπηρεσιών του.
 • Φιλική και εύκολη προς τον «χρήστη» λειτουργία του ιστοτόπου».

Η Περιφέρεια συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρηστών αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Επιπλέον, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται στο παρόν πληροφοριακό σύστημα, και επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αυτά να διατηρηθούν σε ψηφιακή εκτυπώσιμη μορφή και πρόσβαση σε αυτά να έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Περιφέρειας στα πλαίσια των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, και να τα διατηρήσουν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Κοινοποίηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε Τρίτους

Η οποιαδήποτε μεταφορά ή διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των Υποκειμένων των δεδομένων προς το Υπουργείο Μεταφορών πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και τα δεδομένα μεταφέρονται κρυπτογραφημένα. Η Περιφέρεια δεν κοινοποιεί ούτε άλλως διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου σε τρίτους, χωρίς την συγκατάθεση του επισκέπτη / χρήστη, εκτός από τον ως άνω αναφερόμενο αποδέκτη για τη λειτουργία του ιστοτόπου και με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών επιταγών και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές. Τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές Αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση νόμιμης διάταξης εισαγγελικής ή άλλης Αρχής, ή διεξαγωγής τακτικής ανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης, η Περιφέρεια δύναται κατόπιν σχετικής αξιολόγησης του αιτήματος να δώσει πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία και να τα θέσει στη διάθεση της αιτούσας Αρχής. Η Περιφέρεια δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

Δικαίωμα των Υποκείμενων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Περιφέρεια συμμορφούμενη πλήρως με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, ικανοποιεί και διευκολύνει την άσκηση των προβλεπόμενων κατά ΓΚΠΔ δικαιωμάτων των Υποκειμένων ως προς τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου και των υπηρεσιών του, εφόσον προσφέρεται εν προκειμένω δυνατότητα πραγματικής άσκησης, στο πλαίσιο λειτουργίας του. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης προκειμένου να ενημερωθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργάζεται η Περιφέρεια για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους, το δικαίωμα διόρθωσης προκειμένου να διορθωθούν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των προσωπικών σας δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής προκειμένου, υπό τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ, να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία της Περιφέρειας, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, το δικαίωμα στη φορητότητα προκειμένου να παραλάβετε τα δεδομένα σας σε ηλεκτρονική μορφή και να τα διαβιβάσετε σε τρίτον και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανακαλώντας – εφ’ όσον είχε απαιτηθεί – την συγκατάθεσή σας, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Εμπιστευτικότητα

Η Περιφέρεια διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί καταχωρούνται σε μηχανογραφικά συστήματα, τα οποία παρέχουν επαρκή διασφάλιση και χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία των δεδομένων που καταγράφονται, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Επιπλέον, η Περιφέρεια διατηρεί και επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί βάσει των όρων χρήσης της υπηρεσίας ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Πολιτική για τα Αρχεία τύπου «COOKIES»

O παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί αρχεία τύπου «Cookies» με τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Τα «Cookies» αποτελούν μικρά τμήματα πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεται οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο. Τα «Cookies» δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά οι προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν. Τα «Cookies» βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών απαραίτητων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός δικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του δικτυακού τόπου σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Τα αρχεία τύπου «Cookies» που χρησιμοποιούνται στο δικτυακό τόπο δεν συλλέγουν πληροφορίες που να ταυτοποιούν τους χρήστες προσωπικά και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή των χρηστών. Τα στοιχεία που συλλέγουν τα «Cookies» μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να βρίσκονται στο δικτυακό τόπο της Πύλης. Ο παρών διαδικτυακός τόπος όπως και όλες οι ιστοσελίδες, για να λειτουργήσουν ομαλά και να εξυπηρετήσουν στο μέγιστο τον χρήστη, χρησιμοποιούν «cookies». Παρακάτω αναλύονται οι τρείς κατηγορίες που χρησιμοποιούνται:

 1. Αναγκαία: Τα απαραίτητα Cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική η ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.
 2. Προτίμησης: Τα Cookies προτίμησης επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρήστης.

Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των «Cookies»

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης (φυλλομετρητών – browsers) παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των «Cookies». Αναλόγως των επιλογών που δίνει στους χρήστες το πρόγραμμα περιήγησης, μπορεί ο χρήστης να επιτρέπει την εγκατάσταση «Cookies», να απενεργοποιεί / διαγράφει τα ήδη υπάρχοντα «Cookies» ή να ειδοποιείται κάθε φορά που λαμβάνει «Cookies». Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού «Help», «Tools» ή «Edit» του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να βρει πιο λεπτομερή καθοδήγηση στο www.youronlinechoices.com/gr, όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων «Cookies» στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης. Ο χρήστης πρέπει να λάβει υπ’ όψιν, ότι, σε περίπτωση που απορρίψει ή απενεργοποιήσει τα Cookies του δικτυακού τόπου, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται εν μέρει να απολεσθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα «Cookie» ή μια κατηγορία «Cookies», δεν διαγράφεται το αντίστοιχο αρχείο από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια ενέργεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον χρήστη, τροποποιώντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί.

Επικοινωνία

Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@pkm.gov.gr για την υποβολή οποιουδήποτε ερωτήματος αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Περιφέρεια θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση. Eάν εξαιτίας της πολυπλοκότητας ή του πλήθους των αιτημάτων, αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, η προθεσμία επεκτείνεται για άλλους δύο μήνες κατόπιν ενημέρωσής σας. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση ή θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο contact@dpa.gr.