« Πίσω

Γενικοί Όροι & Πολιτικές Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ drivingexams.pkm.gov.gr
 1. Ο Διαδικτυακός Τόπος drivingexams.pkm.gov.gr (ΔΤ) ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η πλοήγηση στο ΔΤ προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης του ΔΤ, της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Πολιτικής Cookies τα οποία υπόκεινται σε αναθεώρηση οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
 2. Το περιεχόμενο του ΔΤ αποτελεί παραγωγή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες επισημαίνεται άλλη προέλευση του περιεχομένου και διατίθεται ελεύθερα προς το κοινό. Επιτρέπεται η ανάγνωση του περιεχομένου του ΔΤ, όπως αυτό γίνεται διαθέσιμο στον κάθε επισκέπτη του και για όσο χρονικό διάστημα το περιεχόμενο αυτό είναι διαθέσιμο και η αναδημοσίευση τμημάτων του περιεχομένου του ΔΤ, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο αυτό δε θα αλλοιώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με τη ρητή αναφορά ότι πρόκειται για αναδημοσίευση από το ΔΤ, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας δημοσίευσης, καθώς και σχετικού συνδέσμου προς το ΔΤ. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούνται όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται από αυτό. H χρήση οποιουδήποτε άλλου υλικού προστατευόμενου από το Ν. 2121/93 ή άλλο σχετικό νόμο δεν καλύπτεται από την ανωτέρω άδεια χρήσης και ο επισκέπτης θα πρέπει να αποτανθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης.
 3. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο του ΔΤ να είναι πλήρες, ακριβές, αληθές, επικαιροποιημένο και σε υψηλή διαθεσιμότητα. Παρόλα αυτά, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα που μπορεί να υπάρχουν στο αναρτημένο περιεχόμενο ή για σφάλματα χειρισμού κατά τη διαδικασία της ανάρτησης ή για τυχόν προβλήματα δικτυακής φύσης, τα οποία εμποδίζουν την πρόσβαση προς τη διαδικτυακή πύλη. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της ώστε το περιεχόμενο του ΔΤ να είναι ασφαλές προς χρήση από τους επισκέπτες του από κακόβουλο λογισμικό, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Καμία εγγύηση δεν παρέχεται για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στις συσκευές των χρηστών από τη χρήση της διαδικτυακής πύλης. Σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δε δύναται να θεμελιωθεί ευθύνη της Περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη λόγω ή εξ’ αφορμής της περιήγησης στο ΔΤ ή χρήσης του περιεχομένου του.
 4. O ΔΤ ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων (συνδεδεμένες τοποθεσίες). Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία του χρήστη και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας α) δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά στην ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία, β) δεν είναι υπεύθυνο για τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο ή τις δραστηριότητες των συνδεδεμένων τοποθεσιών γ) δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης και πολιτικές που οι διαδικτυακοί αυτοί τόποι εφαρμόζουν.
 5. Η πλοήγηση στο ΔΤ πρέπει να γίνεται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο. Ο επισκέπτης του ΔΤ οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις πράξεων, οι οποίες υπονομεύουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο την ορθή λειτουργία και διαθεσιμότητα του ΔΤ.
 6. Ο επισκέπτης του ΔΤ υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και την κείμενη νομοθεσία και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της ΔΤ. Ο επισκέπτης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία προκληθεί στο ΔΤ από τον ίδιο, λόγω ακατάλληλων ενεργειών του.
 7. Για την περιήγηση στο ΔΤ δεν απαιτείται εγγραφή. Στους επισκέπτες ενδέχεται να παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής σε Υπηρεσία Λήψης Ενημερώσεων (Newsletter) η οποία είναι δωρεάν και δεν συνεπάγεται περαιτέρω δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις του Επισκέπτη. Κάθε επισκέπτης έχει δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή την εγγραφή του από την Υπηρεσία Λήψης Ενημερώσεων. Ισχύει η δυνατότητα εγγραφής στην περίπτωση της ΠΚΜ; Τα στοιχεία που παρέχει ο επισκέπτης της ΔΤ για το σκοπό της εγγραφής του χρησιμοποιούνται από την ΠΚΜ μόνο για τις ανάγκες πλήρωσης του συγκεκριμένου σκοπού που περιγράφει η ΔΤ, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα .
 8. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: Οι όροι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά την χρήση του ΔΤ περιέχονται στη σχετική ενότητα με τον τίτλο Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα .
 9. Cookies:   Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανωνυμία των χρηστών του ΔΤ. Για το σκοπό αυτό, δε γίνεται καμία καταγραφή των στοιχείων σύνδεσης των απλών χρηστών με χρήση cookies ή άλλων μηχανισμών. Τα cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται από τη διαδικτυακή πύλη αφορούν μόνο στην τρέχουσα συνεδρία των χρηστών και έχουν ως στόχο την υποβοήθηση και αξιοποίηση των συστημάτων διαμοιρασμού φόρτου εργασίας και υψηλής διαθεσιμότητας. Η καταγραφή των στοιχείων πρόσβασης, όπως η IP διεύθυνση, γίνεται με τρόπο ανώνυμο και μόνο για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων χρήσης της ΔΤ, μέσω του συστήματος Google Analytics. Η χρήση του ΔΤ προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσης του συστήματος Google Analytics από τον επισκέπτη/χρήστη. Τα υπόλοιπα στοιχεία πρόσβασης τα οποία τυπικά καταγράφονται στα log files των εξυπηρετών ιστοσελίδων διέπονται από κανόνες προστασίας, αξιοποίησης και καταστροφής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κατά τα λοιπά παρακαλούμε ανατρέξτε στην σχετική ενότητα της ενημέρωσης για την Πολιτική Cookies του ΔΤ.
 10. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του ΔΤ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 11. Ο επισκέπτης του ΔΤ συμφωνεί η λειτουργία του ΔΤ δύναται να τερματισθεί ή ανασταλεί κατά την ανέλεγκτη διακριτική ευχέρεια της Περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία ή/και προηγούμενη ειδοποίηση.